You are here

«Շրջապատ» շաբաթաթերթի հարցազրույցը ԿԳՄՍՆ «Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Արթուր Մինասյանի հետ։

«Շրջապատ» շաբաթաթերթի հարցազրույցը ԿԳՄՍՆ «Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Արթուր Մինասյանի հետ։

 

24/09/2020