You are here

«Անավարտ ամանորյա հեքիաթը» թեմայով հեքիաթի և էսքիզների մրցույթ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում կանցկացվի «Անավարտ ամանորյա հեքիաթը» թեմայով հեքիաթի և էսքիզների ստեղծագործական  մրցույթ:
Վերջնական տարբերակները ներկայացնել «Ընտանիք» կենտրոն՝մինչև դեկտեմբերի 15-ը: 
 
Տնօրինություն 
 
14/11/2017